Enter Title

Zaterdag 19 mei 2001, 18:00 uur

Piet van Paassen ('51) roept tijdens de geanimeerde diesborrel met luide stem om "Silentium!" en onmiddellijk valt een doodse stilte over de feestelijke meute. Een ieder voelt onmiddellijk aan dat een belangwekkende mededeling zal worden gedaan. Piet vat bloemrijk en beknopt het verhaal over het verdwenen Os samen. Dit was niet onbelangrijk, omdat reeds snel tijdens zijn betoog duidelijk werd dat zelfs een aantal jonge lieden al jaren reünist konden zijn zonder ook maar iets over de historie van het Os van Bos te weten. Tijdens haar 40 jaren durende intensieve onderzoek is de commissie van Eigen Huis leden bestaande uit Piet van Paassen en Dik Donker steeds dieper in de materie van het verdwenen Os gedoken. Dit onderzoek werd niet alleen bemoeilijkt door de steeds voortschrijdende tijd en het vervagen van vingerafdrukken, maar ook versneld door het voortschrijden der wetenschap.

In de afgelopen jaren ontwikkelden deze heren een uitzonderlijke kennis van de forensische veeteeltkunde. De recente epidemieën van BSE en MKZ hebben de kennis op hun nieuwe vakgebied zeer versneld. Zij werden daardoor onmiddellijk betrokken bij recente opgravingen rond de Pieterskerk (t.b.v. een vernieuwing van het wegdek aldaar) toen twee skeletten werden ontdekt, nog gekleed in resten van wat regenjassen geweest zijn. In de handen van een der skeletten werd het dijbeen van een rund aangetroffen. Nader onderzoek met de C14 techniek gaf een anomalie aan: de skeletten waren vrij recent (jaren 60 van de vorige eeuw), maar het runderbot was van neolithische oorsprong. Minutieus onderzoek van de locatie leerde dat de twee skeletten afkomstig waren van twee veterinaire corps leden, die kennelijk op weg waren naar hun sociëteit na het plegen van een inbraak op Veritas. Rennend langs de oude Pieterskerk kregen zij een stuk van de toen nog bouwvallige gevel op de kop en werden door de bestrating heen in de grond geslagen. Hoewel die kerk sedert de beeldenstorm Hervormd is, straft God nog steeds onmiddellijk na het bestelen van de RK studentenvereniging Veritas (de lezer zij gewaarschuwd!). De dieven werden zo diep en genadeloos de grond ingeslagen onder brokstukken van de kerk, dat zij niet gevonden werden om de simpele reden dat niet naar hen werd gezocht en het puin van de kerk een prima basis vormde voor de snelle asfaltering van het wegdek ter plaatse.

Het runderdijbeen werd minutieus onderzocht door de leden van ons comité, omdat zij onmiddellijk associaties kregen met het lang geleden gestolen door en door Veritijnse Os. Zij onderwierpen het aan verschillende vormen van radiologisch en DNA onderzoek in combinatie met micro analytisch chemisch onderzoek aan sporen elementen en kwamen al ras tot de conclusie dat dit inderdaad het corpus delict was: het Os Bovinus di Bosch van Oud Amelisweerd.

Na deze uitleg overhandigde Piet het os aan de Praeses van Veritas. Hij sprak zijn hoop en verwachting uit dat met dit Os in de hand het gezag van het Veritasbestuur dat van het voormalige Eigen Huisbestuur zou mogen benaderen, opdat goede tradities hersteld worden en de vereniging nog jaren verder kan met gezag en vertrouwen. Immers zonder Veritas is er geen basis voor de RVV en met het Os vertegenwoordigt de Preases van Veritas het gezag van haar meest illustere voorgangers.

Diep ontroerd en met tranen in de ogen nam de Praeses van Veritas het Os over van Piet, sprak een dankwoord uit en droeg het onder luid applaus voorzichtig naar de bestuurskamer, waar het zorgvuldig bewaard zal worden als het enige echte en eeuwige Os van Bos. Wel werd vastgesteld dat het Os van Bos voor altijd zal fungeren als voorzitters hamer bij de openbare vergaderingen van de RVV.